تماس با ما

 info@vicl.nl              : انجمن فرهنگ و ادبیات ایران

 nima@vicl.nl                          :دبستان ایرانی نیما

06-19939933                                       : تلفن

                                                          :  آدرس

Iraanse School Nima

Bramanteplein 2

3066 BH Rotterdam